top of page

Action

SKP kuntavaalit 2021 nettikuva liput ja

Kommunistinuoret kuntavaaleissa keväällä 2021

Nostamme vaalien alla esiin luokkatietoisen nuorison näkökulmasta tarvetta yhteiskunnalliseen muutokseen ja kapitalistisen voitontavoittelun ja ahneuden torjumiseen, jota tulee tehdä myös kunnissa.

Jokaisella on oma mielipiteensä asioiden tilasta ja siitä, miten asioita voisi parantaa. Siksi huhtikuussa 2021 käytävät kuntavaalit ovat oiva paikka tarttua muutosta kaipaaviin kysymyksiin. Vaalitekemistä on monenlaista: jos et esimerkiksi ole itse ehdokkaana, niin voit olla mukana jonkin ehdokkaan tukiryhmässä tai muuten tekemässä vaalityötä esim. jakamalla vaalimateriaaleja, keskustelemalla äänestäjien kanssa, vaikuttamalla somessa, kirjoittamalla tekstejä medioihin tai järjestämällä tilaisuuksia tai vaikka tarjoiluja.

 

Tutustu SKP:n kuntavaaliehdokkaisiin ja -ohjelmaan!

Teot lähipalvelujen puolesta edelleen ajankohtaisia

SKP:n slogan vuoden 2012 kuntavaaleissa oli ”Tekoja lähipalvelujen puolesta”. Lähipalvelut ovat tälläkin hetkellä ja lähitulevaisuudessa uhan alla monella paikkakunnalla. Valtionosuuksien leikkaukset, kuntien verotulojen vähentyminen ja oman liiketoiminnan tulojen vähäisyys syövät kuntien resurssia järjestää palveluja. Tämä tekee ulkoistamiset, yksityistämiset ja keskittämiset huokutteleviksi kunnille, vaikka näiden toimenpiteiden vaikutuksena asiakasmaksut tulevat nousemaan, palveluverkko kaventumaan ja henkilöstön pahoinvointi kärjistymään.

 

Toki poikkeuksiakin on, esim. Helsingin kaupunki on takonut viime vuosina satoja miljoonia euroja voittoa, mutta silti lähipalveluita ei ole järjestetty riittävän hyvin. Ajankohtainen ja oleellinen vaatimus tulee kohdistaa eduskunnalle: kuntien valtionosuuksia tulee korottaa!

 

Eduskunnassa tulee tehdä myös asianmukaiset tarpeelliset päätökset verotusjärjestelmän uudistamiseksi siten, että pääomia ryhdytään jatkossa verottamaan osana kunnallisverotusta, progressioita lisätään ja suurien tuloluokkien ja rahavirtojen verotusta oikeudenmukaisesti kiristetään. Näillä toimilla kuntien kassaan saadaan huomattavasti paremmin verokertymää, jolla ylläpitää ja kehittää julkisia palveluja omana tuotantona.

 

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on edistettävä. Parhaiten se hoituu havaitsemalla ja puuttumalla ajoissa mahdollisiin ongelmiin myös terveydenhuollossa ja kouluissa. Tämän vuoksi palvelujen resurssien riittävyys on turvattava. Mielenterveyspalvelujen piiriin on päästävä tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ja siksi tuemme Terapiatakuu-aloitetta.

Tarvitaan kuntien omaa palvelutuotantoa

Sen sijaan, että kunnissa kiistellään jatkuvasti siitä, mistä palveluista tai toiminnoista leikataan, tulisi käydä enemmän keskustelua tulojen lisäämisestä. Yksi oleellinen keino tähän on kuntien oman palvelutuotannon lisääminen ja kehittäminen. Konkreettisesti se tarkoittaa vaikkapa paikkakunnan vesilaitoksen, sähköyhtiön, joukkoliikennöitsijän ja rakennusyhtiön omistamista, joiden toiminnan tulot päätyvät joko suoraan kunnalle tai yhtiöstä maksettavien osinkojen muodossa omistajalle eli kunnalle. Myös kiinteistönhoidon tehtävät tuovat kuntien omana tuotantona tuloa.

Kuntien oma laaja palvelutuotanto on järkevää, sillä se asettaa esteitä yksityisen bisneksen voitontavoittelulle, joka harvemmin hyödyttää kunnallistaloutta laajamittaisemmin muuta kuin työllisyyden näkökulmasta, sillä varsinkin isot yritykset pyrkivät monesti kiertämään veroja.

SKP on työväenluokan puolue

Kuntien työntekijöiden työolojen kunnollisuudesta ja edistämisestä on pidettävä kunnissa huoli sekä tehtävä yhteistyötä ay-liikkeen kanssa. Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on toteutettava käytännössä. Palveluissa on lyhennettävä työaikaa 6 tuntiin päivässä, jolloin työtä voitaisiin tehdä 6+6-vuoroissa. Työajan lyhentäminen parantaa työntekijöiden jaksamista, vähentää kuormittavuutta sekä myös laajentaa palvelujen aukioloaikoja. Irtisanomisista ja suurista lomautuksista on pidättäydyttävä, kuten myös kunnan omaisuuden myymisestä. Sen sijaan on kehitettävä tulonlähteitä ja omaisuuden hyödyntämistä tehokkaasti.

 

Pien- ja yksinyrittäjät kuuluvat niin ikään työväenluokkaan ja joutuvat monesti elämään hyvin pienillä tuloilla. Koronakriisi iski todella pahasti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin yrittäjiin ja koronatuet kanavoituivat pääsääntöisesti isoille firmoille, joilla ei ollut tosiasiallista tarvetta suurille tuille. Pien- ja yksinyrittäjät jäivät lähes täysin oman onnensa nojaan ja negatiiviset vaikutukset asiakaskadosta ja taloudellisista vaikeuksista ovat kauaskantoisia.

 

Taloudellisten riskien syytäminen yksittäisen työläisen niskaan on loputtava!

 

Kuntien tulee keskittyä pienten ja itsensä työllistävien yrittäjien tukemiseen suuryritysten tarpeiden tyydyttämisen sijaan. Lisäksi kunnilla on velvollisuus katkaista alihankintaketjutuksia ja teettää työtä palkkatyönä pakkoyrittäjyysmallin sijaan. Työn siirtäminen yksinyrittäjille on kunnille keino siirtää taloudellista vastuuta palveluiden tuottamisesta yksittäisille työläisille ja välttää palkkatyöläisille kuuluvien etuisuuksien maksamista. Taloudellisten riskien syytäminen yksittäisen työläisen niskaan on loputtava!

Toimiva joukkoliikenne on ympäristöteko

Kunnissa on kehitettävä joukkoliikennettä itse tuotettuna palveluna. SKP on tehnyt useissa kunnissa aloitteita joukkoliikenteen muuttamisesta maksuttomaksi. Maksuton joukkoliikenne vahvistaa asukkaiden yhtäläisiä oikeuksia päästä palvelujen ja töiden äärelle.

 

Kaupunkisuunnittelussa on tehtävä yksityisautoilua vähentäviä ratkaisuja, kuten kehitettävä kevyen liikenteen väyliä, kävelykatuja ja älykästä liikenneverkkoa. Liikennettä voidaan vähentää myös yhteiskäyttöautoja suosimalla ja pitämällä palvelut sekä työpaikat lähellä. Koska yksityisautoja tullaan kuitenkin jonkin verran tarvitsemaan myös jatkossa, on edistettävä ekologisten polttoaineiden, kuten uusiutuvan dieselin, saatavuutta.

 

On nurinkurista, että laissa määritellään rakentamisen ehdoksi autopaikkojen järjestäminen rakennusten läheisyyteen, mutta luonnosta ei mainita selvästi lainkaan. Vaadimme tähän muutosta. Kuntien tulee varmistaa riittävä lähiluonto asuinalueille ja julkisten tilojen läheisyyteen. Viheralueet ja lähimetsät tuovat alueille hyvinvointia ja viihtyvyyttä, parantavat ilmanlaatua sekä suojaavat ekosysteemiä.

Osallistuva demokratia tarkoittaa vallan jakamista

Asukkailla on halua ja tietoa vaikuttaa oman asuinalueensa ja kotikuntansa asioihin. Mahdollisuuksia tähän tulisi lisätä nykyisen päätösvallan keskittämisen sijaan. Tarvitaan vallan hajauttamista ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Aluelautakunnat, kaupunginosavaltuustot, osallistuva budjetointi ja erilaiset uudet asukasosallistumisen muodot ovat niitä, joihin kunnissa tulee panostaa. Kansanäänestykset ja kuntalaisaloitteet ovat myös tärkeitä osallistumisen muotoja.

 

Kommunistien mielestä on luotava edellytykset mahdollisimman monelle asukkaalle käyttää oikeuttaan vaikuttaa asioihinsa.

 

Mahdollisimman monen kuntalaisen on voitava osallistua päätöksentekoon eri tasoilla. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan parantaa antamalla tiloja maksutta asukkaiden käyttöön ja mahdollistamalla tietojen saantia vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Nuorille on annettava päätösvalta omien tilojensa ja nuorisotyön budjettien käyttöön. Nuorisovaltuustolla tulee olla todellista päätösvaltaa nuorisotyössä sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa.

 

Kommunistien mielestä on luotava edellytykset mahdollisimman monelle asukkaalle käyttää oikeuttaan vaikuttaa asioihinsa. Kansalaisilla on ideoita, jotka eivät taivu vanhoihin kaavoihin. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ennakkoluulottomasti uusia, vanhan vallan kyseenalaistavia toimintamuotoja.

 

Useissa kunnissa lautakuntien määrää sekä niiden jäsenmääriä on supistettu. Jos lautakuntien jäseniksi hyväksytään vain valtuutettuja, kapenee päätöksentekijöiden joukko entisestään. Valtuustot ovat luovuttaneet päätösvaltaansa lautakunnille ja virkamiehille, jotka päättävät monin paikoin kuntalaisten kannalta erittäin merkittävistä asioista kuten palveluverkoista.

bottom of page